Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

II. Otevírací doba prodejny

III. Kupující

IV. Objednávka

V. Cenové kategorie

VI. Platební podmínky

VII. Expedice zboží

VIII. Ceny dopravy

IX. Odstoupení od smlouvy

X. Záruční podmínky

XI. Servisní ustanovení

XII. Ochrana osobních údajů

XIII. Ostatní ustanovení

XIV. Zpětný odběr baterií a akumulátorů

XV. Určení výše slevy

XVI. Závěrečná ustanovení
 

I. Základní ustanovení
1. Prodávající stanoví v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tyto Všeobecné obchodní podmínky.
2. Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko - odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a služeb mezi internetovým obchodem www.fixmobile.cz a kamennou prodejnou Fix Mobile – firma Fixmobile.cz, se sídlem Střelecká 748/25, PSČ 500 02, (dále jen „prodávající“) jejími obchodními partnery a zákazníky.
3. Pokud není dohodou mezi kupujícím a prodávajícím výslovně stanoveno jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran v obchodním případě tyto Všeobecné obchodní podmínky. Rozdílná ujednání v kupní, popř. jiné smlouvě, mají přednost před zněním Všeobecných obchodních podmínek.
4. Kupující je povinen se před nákupem seznámit s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

II. Otevírací doba prodejny na ulici Střelecká 748/25 v Hradci Králové
Pondělí – Pátek: 8.30-17.30
Internetový obchod www.fixmobile.cz NONSTOP - příjem objednávek pro expedici do druhého dne:

v pracovní dny do 14hod.

o víkendu následující pracovní den

III. Kupující
1. Koncový uživatel – EU.
2. Velkoodběratel

IV. Objednávka
Objednávat lze:
- osobně na naší prodejně v ulici Střelecká 748/25 v Hradci Králové
- na elektronickém obchodě www.fixmobile.cz - na emailu servis@fixmobile.cz
- v případě, že se jedná o objednávku na specifické zboží, požadujeme platbu na zálohovou fakturu, nebo dle domluvy proplacení určité částky předem, podle ceny objednaného zboží, v případě nesouhlasu zákazníka si vyhrazujeme právo na zrušení objednávky.

V. Cenové kategorie
1. Koncový uživatel:
koncový spotřebitel výpočetní techniky
2. …Velkoodběratel:
- stálý zákazník
- jednorázový odběratel většího množství zboží
Všechny ceny jsou smluvní.

VI. Platební podmínky
- platba v hotovosti při nákupu
- platba předem bankovním převodem
- na dobírku při doručení zboží

VII. Expedice zboží
1. Osobní odběr:
Zboží lze zdarma převzít na prodejně.
2. Zasílání přepravní službou:
Zboží lze kupujícímu zaslat přepravní službou Česká pošta, Zásilkovna nebo službou PPL.
Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky oznámit e-mailem na adresu info@fixmobile.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol.

VIII. Ceny dopravy :
Ceny dopravy naleznete na www.fixmobile.cz

IX. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od spotřebitelské nebo kupní smlouvy ze strany zákazníka:
Pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy nebo smlouvy kupní, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
Při uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník podat osobně, písemně nebo emailem na adrese servis@fixmobile.cz. Zákazník musí doručit zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na doručení zboží prodávajícímu hradí zákazník. Prodávající má povinnost vrátit peníze kupujícímu bankovním převodem nebo hotově na prodejně nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
Upozornění: Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zákazníky nakupující na IČO.
2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

X. Záruční podmínky
Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

XI. Servisní podmínky

1. Prodávající nabízí svým zákazníkům pozáruční servisní úkony (opravy) zařízení se šestiměsíční záruční lhůtou. K opravám zařízení prodávající používá výhradně nové náhradní díly od výrobců třetích stran. 

Lhůta pro vyřízení opravy není pevně daná a záleží na vzájemné ústní dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

Při příjmu zařízení k opravě je na místě sepsán tzv. servisní protokol, jenž je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Opravené zařízení je následně vydáno kupujícímu pouze v případě předložení servisního protokolu prodávajícímu. O vyhotovení servisního úkonu je kupující informován textovou zprávou, nebo telefonátem ze strany prodávajícího. V případě, že si objednatel nepřevezme zařízení do 1 měsíce po dokončení opravy, je povinen zaplatit prodávajícímu skladné ve výši 5,- Kč bez DPH za každý započatý týden. V případě, že si kupující nepřevezme zboží ani do šesti měsíců po dokončení opravy dle §2609 Občanského zákoníku má prodávající právo zboží prodat a výtěžek z prodeje započíst proti ceně za opravu.

Podpisem servisního protokolu v kolonce “Převzal” přebírá kupující plnou odpovědnost za servisované zařízení a stvrzuje tím obecnou kontrolu svého zařízení na místě před prodávajícím a tím i konec servisního úkonu jako takového a počátek šestiměsíční záruční lhůty.

2. Kupující má nárok reklamovat následnou závadu pouze v souvislosti specifického servisního úkonu a náhradního dílu v dříve prováděné opravě prodávajícím a to ve sjednané záruční lhůtě. Servisní úkon lze reklamovat pouze po předložení dokladu o zaplacení konkrétní opravy. Z práva na reklamaci jsou zcela vyloučena zařízení mechanicky poškozena, zasažena živly, zejména kapalinou, a zařízení poškozena zásahem třetích stran, nebo kupujícím.

Reklamace bude posouzena prodávajícím do 3 pracovních dnů u jednodušších případů. U složitějších případů může být lhůta delší než 3 pracovní dny. 

Zařízení, jenž byla dříve mechanicky poškozena, utrpěla pád, náraz, nebo byla zasažena kapalinou, se mohou objevit tzv. skryté vady, i v případě funkčnosti při převzetí zařízení kupujícím. Za tyto skryté vady nenese prodávající žádnou odpovědnost a nevzniká tudíž kupujícímu nárok na případnou reklamaci. Prodávající neručí za jakoukoli ztrátu dat na opravovaném zařízení kupujícího.

XII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) - PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: I. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, II. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

XIII. Ostatní ustanovení
Technické specifikace produktů se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
Vlastnictví ke zboží přejde na kupujícího teprve zaplacením celé kupní ceny, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na zboží nese kupující od okamžiku převzetí zboží od prodávajícího nebo předání zboží dopravci bez ohledu na to, která ze smluvních stran ponese dopravní a pojistné náklady.
Dnem zaplacení se rozumí připsání finanční částky v plné výši na účet prodávajícího nebo den složení finančních prostředků na pokladnu prodávajícího.
Je-li kupující v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení a 0,08% za každý den prodlení delší než 14 dní. Zaplacením úroku z prodlení neztrácí prodávající nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou faktury.
Platbu, která vyplývá ze smlouvy, není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat ani zúčtovat se svými nároky vůči prodávajícímu bez jeho písemného souhlasu.
Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané a připravené objednávky, pokud kupující neplní své platební povinnosti.
Pro případ, že by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek bylo v rozporu s právními předpisy, nepoužije se takové ustanovení pro právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím a bude aplikován příslušný právní předpis. Pro vztahy neupravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách platí ustanovení platných právních předpisů

XIV. Zpětný odběr baterií a akumulátorů
Na naši společnost, jakožto dovozce baterií a akumulátorů se vztahuje povinnost zajistit oddělený sběr, zpětný sběr, zpracování, odstranění elektrozařízení a elektroodpadu i jeho financování.
Spotřebitel má možnost bezplatně vrátit baterie a akomulátory:
- ve sběrném dvoře obce, které je místem zpětného odběru.

XV. Výše slev v kategorii “Bazarové zboží” je vypočítána ze standardní ceny nového zboží. V případě, že produkt již není prodejný, je stanovena poslední známá cena nového produktu. Procentuální výše slevy je počítána systémem automaticky. 

XVI. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 29.10. 2019 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

 

Zpět do obchodu