Obchodní podmínky

 • I. Základní ustanovení

 • II. Otevírací doba prodejny

 • III. Kupující

 • IV. Objednávka

 • V. Cenové kategorie

 • VI. Platební podmínky

 • VII. Expedice zboží

 • VIII. Ceny dopravy

 • IX. Odstoupení od smlouvy

 • X. Záruční podmínky

 • XI. Ochrana osobních údajů

 • XII. Ostatní ustanovení

 • XIII. Zpětný odběr baterií a akumulátorů

 • XIV. Závěrečná ustanovení

   

 • I. Základní ustanovení
  1. Prodávající stanoví v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tyto Všeobecné obchodní podmínky.
  2. Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko - odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a služeb mezi internetovým obchodem www.fixmobile.cz – Tomáš Tylš, se sídlem Puškinova 1138/5, PSČ 500 02, identifikační číslo: 01234846 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném MúN-OŽÚ oddíl 13744, (dále jen „prodávající“) jejími obchodními partnery a zákazníky.
  3. Pokud není dohodou mezi kupujícím a prodávajícím výslovně stanoveno jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran v obchodním případě tyto Všeobecné obchodní podmínky. Rozdílná ujednání v kupní, popř. jiné smlouvě, mají přednost před zněním Všeobecných obchodních podmínek.
  4. Kupující je povinen se před nákupem seznámit s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

 • II. Otevírací doba prodejny na ulici Puškinova 1138/5 v Hradci Králové
  Pondělí – Pátek: 8.30-17.30
  Sobota: 8.30-11.30
  Internetový obchod www.fixmobile.cz NONSTOP - příjem objednávek pro expedici do druhého dne:
  v pracovní dny do 14hod.

 • III. Kupující
  1. Koncový uživatel – EU.
  2. Velkoodběratel

 • IV. Objednávka
  Objednávat lze:
  - osobně na naší prodejně v ulici Puškinova 1138/5 v Hradci Králové
  - na elektronickém obchodě www.fixmobile.cz - na emailu info@fixmobile.cz
  - v případě, že se jedná o objednávku na specifické zboží, požadujeme platbu na zálohovou fakturu, nebo dle domluvy proplacení určité částky předem, podle ceny objednaného zboží, v případě nesouhlasu zákazníka si vyhrazujeme právo na zrušení objednávky.

 • V. Cenové kategorie
  1.Koncový uživatel:
  koncový spotřebitel výpočetní techniky
  2. …Velkoodběratel:
  - stálý zákazník
  - jednorázový odběratel většího množství zboží
  Všechny ceny jsou smluvní.

 • VI. Platební podmínky
  - platba v hotovosti při nákupu
  - platba předem bankovním převodem
  - na dobírku při doručení zboží

 • VII. Expedice zboží
  1. Osobní odběr:
  Zboží lze zdarma převzít na prodejně.
  2. Zasílání přepravní službou:
  Zboží lze kupujícímu zaslat přepravní službou Česká pošta, Zásilkovna nebo službou PPL.
  Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky oznámit e-mailem na adresu info@fixmobile.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol.

 • VIII. Ceny dopravy :
  Ceny dopravy naleznete ZDE.

   

 • IX. Odstoupení od smlouvy
  1. Odstoupení od spotřebitelské nebo kupní smlouvy ze strany zákazníka:
  Pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy nebo smlouvy kupní, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
  Při uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník podat osobně, písemně nebo emailem na adrese info@fixmobile.cz. Zákazník musí doručit zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na doručení zboží prodávajícímu hradí zákazník. Prodávající má povinnost vrátit peníze kupujícímu bankovním převodem nebo hotově na prodejně nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
  Upozornění: Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zákazníky nakupující na IČO.
  2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  - zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  - výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 • X. Záruční podmínky
  Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.
  - pro urychlení reklamace si zde stáhněte a vyplňte reklamační protokol v file.PDF nebo file.DOCX, který zašlete s spolu se zbožím.

 • XI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) - 
  PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: I. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, II. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

   

 • XII. Ostatní ustanovení
  Technické specifikace produktů se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
  Vlastnictví ke zboží přejde na kupujícího teprve zaplacením celé kupní ceny, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na zboží nese kupující od okamžiku převzetí zboží od prodávajícího nebo předání zboží dopravci bez ohledu na to, která ze smluvních stran ponese dopravní a pojistné náklady.
  Dnem zaplacení se rozumí připsání finanční částky v plné výši na účet prodávajícího nebo den složení finančních prostředků na pokladnu prodávajícího.
  Je-li kupující v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení a 0,08% za každý den prodlení delší než 14 dní. Zaplacením úroku z prodlení neztrácí prodávající nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou faktury.
  Platbu, která vyplývá ze smlouvy, není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat ani zúčtovat se svými nároky vůči prodávajícímu bez jeho písemného souhlasu.
  Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané a připravené objednávky, pokud kupující neplní své platební povinnosti.
  Pro případ, že by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek bylo v rozporu s právními předpisy, nepoužije se takové ustanovení pro právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím a bude aplikován příslušný právní předpis. Pro vztahy neupravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách platí ustanovení platných právních předpisů

 • XIII. Zpětný odběr baterií a akumulátorů
  Na naši společnost, jakožto dovozce baterií a akumulátorů se vztahuje povinnost zajistit oddělený sběr, zpětný sběr, zpracování, odstranění elektrozařízení a elektroodpadu i jeho financování.
  Spotřebitel má možnost bezplatně vrátit baterie a akomulátory:
  - ve sběrném dvoře obce, které je místem zpětného odběru.

 • XIV. Závěrečná ustanovení
  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.